Devotshmëria dhe Ligësia

Përshkrim: Një thirrje nga Allahu për njerëzimin që të ngrënë nga gjërat e pastërta të cilat i ka krijuar Ai dhe një paralajmërim për të mos ndjekur rrugët e ndryshme të së keqes.

“O njerëz! Ushqehuni me të gjitha ato gjëra të lejuara e të mira që gjenden në Tokë dhe mos ndiqni gjurmët e djallit, sepse ai është njëmend armiku juaj i hapur. Ai ju nxit vetëm në të këqija, në vepra të turpshme dhe të flisni për Allahun gjëra që nuk i dini” (Kuran, 2:168-169) Weiterlesen

Shkrimi i Kuranit në mënyrën më të përsosur

Gjatë jetës së Uthmanit, Allahu qoftë i kënaqur me të, shkrimi i Kuranit ishte ai shkrim që pati fatin të shpërndahet shumë. U shpërnda pothuajse në të gjitha qendrat islame dhe arriti në shkallën më të lartë të përsosmërisë. Kjo shkallë e përsosmërisë ishte si në formë ashtu edhe te shenjat e vendosura mbi apo nën shkronja, të cilat e lehtësuan dukshëm leximin e Kuranit. Weiterlesen